Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 
 

1. Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение /оригинал/

Необходими комплектоващи документи:
1. Съобщение за раждане по образец съставено от здравното заведение  от компетентно медицинско лице;
2. Лични карти на родителите;
3. Декларация за припознаване от баща, когато майката няма сключен граждански брак;
4. Заявление подписано от родителите за избор на име;
5. Протокол (в случаите по чл. 48 от ЗГР);
6. Съдебно решение (в случаите по чл. 50 от ЗГР).
Срок за изпълнение: 7 дни 
Такса: няма

2. Издаване на удостоверение за раждане – дублика

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение:  обикновена – 8 работни часа
Такса: обикновена - 5.00 лв

3. Съставяне на акт за раждане на родено в чужбина дете български гражданин /съставя се в общината по постоянен адрес на майката Община Завет/

Необходими   документи:
1. Заявление по образец
2. Лични карти на родителите;
3. Акт за раждане /оригинал/ с превод и заверен по международните спогодби;
4. При различие на данните – удостоверение за идентичност на имената от съответната държава, преведени и заверени по международните спогодби.
Срок за изпълнение: 7 дни 
Такса: 10.00 лв

4. Сключване на граждански брак и съставяне на акт в гр. Завет

Извършва се през седмицата в общината, а в празнични и почивни дни в ритуалната зала.

Необходими комплектоващи документи:
1.Искане за встъпване в граждански брак по образец; 
2. Декларации от встъпващите в брак (по образец);
3. Медицинско свидетелство за встъпване в брак- Инструкция №1 за реда за медицинско освидетелствуване на 
встъпващите в брак (ДВ бр.75/85 г., доп. ДВ бр.59/87 г., изм. ДВ бр.64/88, бр.65/91 г.);
4. Документи за самоличност на встъпващите в брак;
5. Документи за самоличност на двама свидетели;
6. Разрешение от районния съд (за лица от 16 до 18 годишна възраст);
7. Документ за семейно положение за лице с постоянен адрес различен от Община Завет;
8. Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите
заверки и легализации);
9. Избран режим на имуществени отношения.
Такса: няма

5. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение:обикновена – 8 работни часа
Такса:обикновена - 5.00 лв

6. Съставяне на акт за смърт за починало лице в Община Завет и издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

 Необходими комплектоващи документи:
1. Съобщение за смърт, издадено от здравното заведение, където е настъпила смъртта или от компетентно медицинско лице (подписано, изведено и подпечатано);
2. Решение на съда;
3. Лична карта (личен паспорт за лицата над 70 години, които нямат лична карта) на починалото лице;
4. Документ за самоличност на обявителя.
 Такса: няма

7. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност на лицето искащо услугата, което трябва да бъде наследник на починалия;
3. Документ за платена такса;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение:  обикновена -  8 работни часа
Такса: обикновена - 5.00 лв.

8. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт в Община Завет

 Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
4. Документ удостоверяващ раждането (смъртта);
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена -  8 работни часа, 
Такса: обикновена - 5.00 лв.

9. Издаване на удостоверение за наследници

Необходими комплектоващи документи:
1. Декларация по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
4. Документ удостоверяващ раждането (смъртта);
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена – 8 работни часа, 
Такса: обикновена - 5.00 лв.

10. Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
4. Документ удостоверяващ раждането (смъртта);
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена - 8 работни часа
Такса:обикновена - 5.00 лв.

11. Издаване на удостоверение за родствени връзки

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документи за гражданско състояние доказващи родствени връзки (при липса на данни в регистъра на населението);
4. Документ за платена такса;
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение:обикновена - 8 работни часа
Такса: обикновена - 5.00 лв.

12. Издаване на удостоверение за идентичност на имена

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документите, в които имената се различават;
4. Документ за платена такса;
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение:обикновена – 8 работни часа
Такса:обикновена -5.00 лв.

13. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

Необходими комплектоващи документи:
1 Заявление по образец
2. Документ за самоличност на встъпващите в брак;
3. Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин (преведено и с необходимите заверки и легализации);
4. Документ за платена такса.
Срок за изпълнение:обикновена - 5 работни часа
Такса:обикновена - 5.00 лв.

14. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак в чужбина

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение: обикновена - 5 работни часа
Такса: обикновена - 5.00 лв.

Забележка: Необходимо е документа да се завери за чужбина.

15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес в Община Завет

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса.
Срок за изпълнение:  обикновена - 8 работни часа
Такса: обикновена - 5.00 лв.

1616. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

 Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса.
4. Документ за собственост на жилищния имот или договор за наем.
Срок за изпълнение: обикновена – 8 работни часа
Такса:обикновена - 5.00 лв.

17. Заверка на удостоверение за постоянен адрес

За малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение лица заявяването се извършва от законните им представители.
Необходими комплектоващи документи:
1. Адресна карта;
2. Документ за самоличност;
3. Документи по гражданското състояние (удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, препис-извлечение за смърт за близки, съдебно решение за развод, съдебно решение за промяна на име и др.) при заявяване за първи път в Община Завет;
4. Документ за платена такса.
Срок за изпълнение: обикновена – 8 работни часа.
Такса: обикновена - 5.00 лв.

18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес в Община Завет

 Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса.
4. Документ за собственост на жилищния имот или договор за наем
Срок за изпълнение:обикновена – 8 работни часа
Такса:обикновена – 5.00 лв.

19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес

Необходими комплектоващи документи:
1 Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса.
Срок за изпълнение:обикновена – 8 работни часа
Такса:обикновена – 5.00 лв.

20. Заверка на удостоверение за настоящ адрес

Необходими комплектоващи документи:
1. Адресна карта;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса.
Срок за изпълнение:обикновена – 8 работни часа
Такса:обикновена – 5.00 лв.

21. Припознаване на родено извънбрачно дете

Извършва се за лицата родени в Община Завет.
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност на припознаващия;
3. Нотариално заверена декларация от припознаващия или двамата родители;
4. Лични карти на двамата родители;
5. Удостоверение за раждане на припознавания;
6. Документ за платена такса.
Срок за изпълнение:обикновена - 8 работни часа,   /когато декларация има само от бащата, без писмено съгласие на майката срок 3 месеца/
Такса:обикновена – 5.00 лв.

22. Издаване на пълни преписи или заверени фотокопия от актове за гражданско състояние

Необходими комплектоващи документи:
1 Заявление по образец
2. Документ за самоличност на припознаващия;
3. Документ за платена такса;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение:обикновена – 8 работни часа
Такса: обикновена -

23. Заверка на документи за гражданско състояние за чужбина

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ по гражданската регистрация, издаден от Община Завет или от кметствата в общината;
4. Документ за платена такса;
5. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице).
Срок за изпълнение:обикновена – 8 работни часа
Такса:обикновена – 15.00 лв.

24. Образуване на преписка за установяване наличието на българско гражданство

 Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Молба чрез кмета на общината до Министерство на правосъдието;
4. Заверено копие от акт за раждане;
5. Фотоснимка в ляв полуанфас - 2 бр.;
6. Заверено копие от кметството или Община Завет по регистрите на населението относно данни за напускане на страната;
7. Документ удостоверяващ датата и начина на напускане на страната - изселнически паспорт, писма за изселване от МВР, и др.;
8. Удостоверение за идентичност на имената от съответната държава;
9. Могат да се представят и документи, издадени от страната на заселването, с които се удостоверяват посочените по-горе обстоятелства. Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани;
10. Документ за платена държавна такса в размер на 50.00 лв. по сметка на Министерство на правосъдието
БНБ-ЦУ BIG: BNBGBGSD, IBAN: BG09BNBG96613000173701
Лицето посочва адрес, телефон (или упълномощено от него лице), на които да бъде уведомено при получаването на удостоверението.
Срок за изпълнение:Изпращане до МП - 20 работни дни от получаването на необходимите документи.

25. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина

Съставят се:
а) раждане - в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата;
б) граждански брак - в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е български гражданин – в общината по постоянния адрес на съпругата;
в) смърт - в общината по постоянния адрес на починалия;
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Препис от акта за гражданско състояние съставен в чужбина, представени от лицето или от нотариално упълномощен негов представител - преведени и легализирани;
3. Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител - когато се представят пред длъжностното лице в общината;
4. Удостоверителни документи за различие в имената, семеен регистър при наличие на друго гражданство;
5. Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице.
Срок за изпълнение:7 работни дни

26. Възстановяване и промяна на име по чл.19а от ЗГР

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето (за непълнолетни заявлението се подписва от родителите); 
2. Документ за самоличност;
3. Заверено фотокопие от акта за раждане.
Срок за изпълнение:3 работни дни
Такса:няма

27. Анкетиране на чужди граждани и присвояване на ЕГН

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Уведомително писмо от РДВР;
4. Удостоверение от Министерство на правосъдието;
5. Препис от акт за раждане;
6. Препис от акт за сключен граждански брак;
7. Удостоверение за идентичност на имената;
8. Препис от семеен регистър;
9. Документ за платена такса.
Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.
Срок за изпълнение:3 работни дни

28. Издаване на удостоверение за начина на изселване от Р България

Извършва се за лица с последно местожителство в Община Завет.
Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Заверено копие от кметството или Община Завет по регистрите на населението относно данни за напускане на страната;
4. Удостоверение за идентичност на имената от съответната държава.
Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.
Срок за изпълнение:обикновена - 8 работни часа.

29. Удостоверение за вписване в КРН на чужденец с постоянно пребиваване

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Уведомително писмо от РДВР или Агенцията за бежанците в Република България за разрешено пребиваване;
4. Удостоверение от Министерство на правосъдието;
5. Препис от акт за раждане;
6. Препис от акт за сключен граждански брак;
7. Удостоверение за идентичност на имената;
8. Препис от семеен регистър;
9. Документ за платена такса.
Документите, издадени в чужбина трябва да бъдат преведени и легализирани.
Срок за изпълнение:обикновена - 8 работни часа
Такса:обикновена - 5.00 лв

30. Образуване и разглеждане на преписка за признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и актове

Необходими комплектоващи документи: 
1. Заявление по образец
2. Писмена нотариално заверена молба до кмета на общината за признаване на чуждестранния акт;
3. Препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;
4. Удостоверение, че решението е влязло в сила от съответния съд /ако става въпрос за съдебно решение/;
5. Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и 4 от КМЧП;
6. Документ за самоличност на лицето или упълномощения представител - когато се представят пред длъжностното лице в общината;
7. Удостоверителни документи за различие в имената, семеен регистър при наличие на друго гражданство;
8. Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице.
Забележка: чуждестранните документи следва да бъдат легализирани и преведени на български език, като превода следва да е заверен от Министерство на външните работи по законоустановения ред.
Срок за изпълнение:обикновена - 3 работни дни

31. Отбелязвания, допълнения и поправки в актове за гражданско състояние

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Съдебно решение;
3. Указ на президента за придобиване, възстановяване, освобождаване или лишаване от българско гражданство.
Срок за изпълнение:3 работни дни

32. Издаване на удостоверение за липса на лишаване от родителки права

Необходими комплектоващи документи:
1. Заявление по образец
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса.
Срок за изпълнение:
Обикновена -8 работни часа
Такса:обикновена - 5.00 лв

33. Издаване на Производствена характеристика

 Необходими документи:
Заявление по образец
• Документ за самоличност
• Копие на трудова книжка
Срок 7 дни 3 дни
Такса 3,00 5.00
Справки Тел. 20 20, в. 127 

34. Вписване в Регистъра на местните поделения на вероизповеданията

 Необходими документи:
Заявление по образец
• Съдебно решение на Софийски градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство.
• Пълномощно на лицето, упълномощено от Централното ръководство да представлява вероизповеданието.
• Удостоверение от Централното ръководство за лицата , които го представляват в съответната община, седалище и адрес на местното поделение.
Срок 7 дни
Такса 2,00
Справки Тел. 20 20, в. 115