Административни услуги "Екология и зелена система"
 

1. Измерване и кубиране на дървесина, добита извън горския фонд

Необходими документи:
Заявление по образец;
1. Копие на документ за собственост;
2. Копие на скица на имота;
3. Копие на удостоверение за наследници;
4. Документ за платена такса;

Такса: 2 лв./куб.м. - за измерване и кубиране на дървесина

Срок: 7 дни - обикновена услуга