Административни услуги "Екология и зелена система"
 

10. Издаване на разрешение за отсичане на над 5/пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Необходими документи:
Заявление по образец;

1. Копие на документ за собственост на имота;
2. Копие на скица на имота;
3. Документ за платена такса;

Правно основание - Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 3

Такса:
Обикновена - 10.00 лв.
Бърза - 15.00 лв.

Срок: 7 дни - обикновена услуга
          3 дни - бърза услуга