Административни услуги "Екология и зелена система"
 

12. Издаване на превозен билет/удостоверение за транспортиране на добита дървесина извън горските територии 

Необходими документи:
Заявление по образец;

1. Издадено от Кмета на общината разрешение за отсичане на дървета;
2. Документ за платена такса;

Съгласно чл. 131б ППЗГ, дървесината, добита извън горския фонд при условията и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, преди транспортиране се маркира с марка - собственост на общината, на чиято територия е извършен добивът. Марката се изработва по образец, утвърден от председателя на Изпълнителната агенция по горите. Маркирането се извършва от длъжностно лице, определено от кмета на общината.
Дървесината, добита извън горския фонд при условия и по реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество, се транспортира придружена с превозен билет или с писмено удостоверение, издадено от длъжностно лице, определено от кмета на общината. За всяко транспортно средство се издава отделен превозен билет или удостоверение, което съдържа всички реквизити на превозния билет. Длъжностно лице, определено от кмета на общината, извършва маркировката на дървесината и издава превозен билет. Услугата се предоставя на съответния терен.

Правно основание - Закон за горите - чл. 211, ал. 4, чл. 131б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите, чл. 39, ал.2 от Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Завет;

Такса: 2 лв./куб.м

Срок: 1 работен ден