Административни услуги "Екология и зелена система"
 

3. Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

Необходими документи:
Заявление по образец;
1. Копие от разрешение за строеж;
2. Проектни количества на отпадъци и/или земни маси;
3. Документ за платена такса;

Правно основание - Закон за управление на отпадъците - чл.19, чл.18, ал.2 от Наредба №3 на ОбС Завет

Такса: Обикновена - 3 лв.

Срок: 7 дни - обикновена услуга