Административни услуги "Екология и зелена система"
 

4. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Необходими документи:
Заявление по образец;
1. Актуално становище от РИОСВ за регистриран пунк за изкупуване на билки;
2. Списък на берачи;
3. Документ за платена такса;

Правно основание - Закон за лечебните растения - чл.22, ал.2

Такса: За ползване на лечебни растения по тарифа приета с Наредба №9 на ОбС Завет

Срок: 3 дни - обикновена услуга