Административни услуги "Екология и зелена система"
 

7. Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

Необходими документи:
Заявление по образец;
1. Документ за платена такса;

Правно основание - Закон за устройство на територията - чл.62, ал. 10, Наредба №18 на Обс Завет

Такса: 10.00 лв.

Срок: 7 дни - обикновена услуга