Административни услуги "Екология и зелена система"
 

8. Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение (на брой)

Необходими документи:
Заявление по образец;
1. Документ за собственост на имота;
2. Документ за платена такса;

Кастренето и премахването на растителност се извършва след издаване на разрешение от кмета на общината, въз основа на експертна оценка на растителността, подлежаща на кастрене или премахване.
Не се позволява да се посаждат дървета до имота на съседа на по-малко разстояние от 3 метра за високите дървета, 1,5 метра за средните и 1 метър за ниските.
Съседът може да иска разрешение от кмета на общината, района или кметството да бъдат отсечени клоните на дърветата, които се простират над неговия имот, и корените, които преминават в неговия имот.
Дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение могат да се отсичат или изкореняват само по изключение след писмено разрешение от кмета на общината, издадено въз основа на санитарна експертиза за състоянието на дървото.
Вековни или забележителни дървета се обявяват за защитени и се вписват в регистъра по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. Обявените за защитени дървета се вписват и в публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дървета с историческо значение.

Правно основание - Закон за устройство на територията - чл.63, ал.2

Срокът за валидност на разрешенията е 1 година.

Такса:
За издаване на разрешение за отсичане на дълготраъни декоративни дървета по чл. 63 от ЗУТ в обществените озеленени площи се заплаща: 

Обикновена - 20.00 лв./бр. дърво
Бърза - 30.00 лв./бр. дърво

Срок: 7 дни - обикновена услуга
          3 дни - бърза услуга