Административни услуги "Екология и зелена система"
 

9. Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоражения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприяия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

Необходими документи:
Заявление по образец;

Правно основание - Закон за устройство на територията - чл.68

Такса: Не се дължи

Срок: 30 дни