Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Съобщение за раждане по образец съставено от здравното заведение от компетентно медицинско лице;
3.Лични карти на родителите;
4.Декларация за припознаване от баща, когато майката няма сключен граждански брак;
5.Заявление подписано от родителите за избор на име;
6.Протокол (в случаите по чл. 48 от ЗГР);
7.Съдебно решение (в случаите по чл. 50 от ЗГР);

Такса: няма

Срок: 7 дни