Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

10. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

Срок: 7 работни час - обикновена услуга