Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

12. Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак с чужденец от български граждани в чужбина

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Документ за самоличност;
3.Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);
4.Удостоверение за семейно положение и законодтелна справка за чуждия гражданин
(преведено и с необходимите заверки и легализации)

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

           Експресна  - 10.00 лв.

Срок: 3 дни - обикновена услуга

          3 работни час - експресна услуга