Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

15. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г.

Необходими документи:
1.Заявление по образец;

Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл. 24 във връзка  с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т.1                                                                                                                          
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 24

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

Срок: 7 работни часа - обикновена услуга