Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

22. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Необходими документи:
1.Заявление по образец;

Правно основание - Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване  (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) –  чл.25, ал.1, т.1
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

Срок: 3 дни - обикновена услуга