Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

23. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Необходими документи:
1.Заявление по образец;

Правно основание - Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

Срок: 3 дни - обикновена услуга