Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

24. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани,
които имат актове съставени в чужбина

а) раждане - в общината по постоянния адрес на майката, а ако тя не е български 
гражданин - в общината по постоянния адрес на бащата;
б) гражднски брак - в общината по постоянния адрес на съпруга, а ако той не е
български гражданин - в общината по постоянния адрес на съпругата;
в) смърт - в общината по постоянния адрес на починалия;

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Препис от акта за гражданско състояние съставен в чужбина, представени от лицето
или от нотариално упълномощен негов представител - преведени и легализирани;
3.Документ за самоличност на лицето или уполномощения представител - когато се
представят пред длъжностното лице в общината;
4.Удостоверителни документи за различие в имената, семеен регистър при наличие на друго гражданство;
5.Нотариално заверено пълномощно за упълномощеното лице;

Правно основание - Закон за  гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1

Срок: 7 дни - обикновена услуга