Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

25. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Документ, издаден от община Завет или от кметствата в общината за гражданскосъстояние или регистрация;
4. Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);

Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1
                                Правилник за легализациите, заверките и преводите  на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3
                                Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11

Такса: 15.00 лв.

Срок: 7 часа - обикновена услуга