Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

26. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност;
3. Уведомително писмо от МВР или Агенцията за бежанците в Република България за разрешено пребиваване;

Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2   
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 19                                                                                                          

Такса: 10.00 лв.

Срок: 7 часа - обикновена услуга