Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

28. Възстановяване или промяна на име.

Необходими документи:
1. Заявление по образец с нотариална заверка на подписа на лицето;
2. Фотокопие от акта за раждане заверено от общината издала документа;
3. Фотокопие от акта за граждански брак заверено от общината издала документа;

Правно основание - Закон за гражданската регистрация – чл. 19а

                                                                         

Такса: няма

Срок: 30 дни от постъпване на искане