Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

29. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението.

Издава се въз основа на регистъра на населението по постоянния адрес на лицето.

Необходими документи:
1. Искане по образец;

Правно основание - Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.  чл. 102, ал. 1 т. 3 
                                Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
                                                                       

Такса: 3.00 лв.

Срок: 7 часа