Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Необходими документи:
1.Искане за встъпване в граждански брак по образец;
2.Декларации от встъпващите в брак (по образец);
3.Медицинско свидетелство за встъпване в брак;
4.Документи за самоличност на встъпвщите в брак;
5.Документи за самоличност на двама свидетели;
6.Разрешение от районния съд (за лица от 16 до 18 годишна възраст);
7.Удостоверение за семейно положение и законодателна справка за чуждия гражданин
(преведено и с необходимите заверки и легализации);
8.Избран режим на имуществени отношения;

Такса: няма

Срок:  3 работни час