Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

30. Комплектоване  и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.

Необходими документи:
1. Искане по образец;

Допустим заявител
лицето, за което се отнася, негов законен представител или упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание - Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал. 3 във връзка с ал. 1
                                                               

Такса: 20.00 лв.

Срок: 20 дни