Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

31. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от Ск и по право - по чл. 173 от СК).

Необходими документи:
1. Искане по образец;

Допустим заявител
Настойникът или попечителят.

Правно основание - Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 153 и сл.)                                                           

Такса: няма

Срок: 7 дни