Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

32. Образуване на преписка за установяване на самоличност.

Необходими документи:
1. Искане по образец;

Допустим заявител
лицето, за което се отнася.

Правно основание - Закон за гражданската регистрация – чл. 26, ал. 2 Закон за министерството на вътрешните работи - чл. 61 и 62
                                                    

Такса: Обикновена услуга - 8.00 лв.
           Бърза услуга - 12.00 лв.

Срок: Обикновена услуга - 7 дни
          Бърза услуга - 3 дни