Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

33. Комплектоване на преписка за установяване на верен ЕГН и присвояване на ЕГН по искане на граждани.

Необходими документи:
1. Искане по образец;

Допустим заявител
лицето с променен ЕГН или упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание - Наредба № РД 02-20-09 за функциониране на ЕСГРАОН - чл. 120, ал. 5, т. 2 и т. 3
                                                    

Такса: Обикновена услуга - 3.00 лв.           
Срок: Обикновена услуга - 7 дни