Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

34. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 година.

Необходими документи:
1. Искане по образец;

Допустим заявител
лицето за което се отнася, негов законен представител или упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

Правно основание - Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.2

                                                   

Такса: Обикновена услуга - 5.00 лв.           
Срок: Обикновена услуга - 3 дни