Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

35. Заверка на данните на свидетели, посочени от собственика в молба-декларация до нотариуса за обстоятелствена проверка .

Недвижимият имот, за който се иска издаване на констативен нотариален акт, трябва да се намира на територията на Община Завет и да е описан в молбата-декларация, в която собственикът на имота посочва най-малко трима пълнолетни и дееспособни свидетели, които по възможност да са съседи на имота, със следните задължителни данни по валиден документ за самоличност: имена, ЕГН, постоянен адрес.

Допустим заявител
собственика на имота или законен негов представител.

Правно основание - Гражданско процесуален кодекс - чл. 587, ал. 2
                                                   

Такса: Обикновена услуга - 5.00 лв.           
Срок: Обикновена услуга - 3 дни