Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.

Необходими документи:
1. Искане по образец;

Правно основание - Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8

                                                                       

Такса: 5.00 лв.

Срок: 3 часа

Заплащане на дължима такса

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите.
По банкова сметка:
IBAN: BG98STA93008400600100
BIC:STSABGSF
Банка: "ДСК" АД.
Кодът за вида плащане е: 448007