Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

Процедура по признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с гражданското състояние.

Правно основание - Граждански процесуален кодекс - чл. 621

Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Нотариално заверено пълномощно – в случаите на упълномощаване;
4. Препис от съдебното решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал;
5. Удостоверение от съответния съд, че решението е влязло в сила (ако става въпрос за съдебно решение) - при необходимост;
6. Декларация с нотариална заверка на подписа на лицето, с която декларира, че са спазени условията, посочени в чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП
7. Документ за идентичност на имената – при необходимост

Срок: 14 дни

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

На гише „Каса“ в Центъра за информация и услуги на гражданите.
По банкова сметка:
IBAN: BG98STA93008400600100
BIC:STSABGSF
Банка: "ДСК" АД.
Кодът за вида плащане е: 448007.