Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

6. Издаване на препис - извлечение от акт за смърт

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Документ за самоличност на един от наследниците;
3.Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);

Такса: няма
Срок:
2 работни час - обикновена услуга