Административни услуги "Местни данъци и такси"
 

13. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство.
Необходими документи: Удостоверение за наследници/при необходимост/; Техническа характеристика на имота
За незавършено строителство - документ, удостоверяващ степента на завършеност.        5 дни - обикновена услуга;
      
 3 дни - бърза услуга;
        8 часа - експресна услуга;
         5.00 лв. - обикновена услуга;
         10.00 лв. - бърза услуга;
         15.00 лв. - експресна услуга;

Заплащане на дължима такса

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

На гише „Каса“ в отдел МДТ гр.Завет.

На гише в административно звено за обслужване с банкова карта
По банкова сметка:
IBAN: BG98STA93008400600100

BIC:STSABGSF

Банка: "ДСК" АД.

 Кодът за вида плащане е: 448007.