Административни услуги "Местни данъци и такси"
 

6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ.
        7 дни - обикновена услуга;      
        3 дни - бърза услуга;
         4.00 лв. - обикновена услуга;
         10.00 лв. - бърза услуга;